هر شخصی که به سبب حوادث وسیله نقلیه، دچار زیان های بدنی یا مالی می شود، ثالث تلقی می گردد. به استثنای اشخاص زیر:
• بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
• کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه در حین کار و انجام وظیفه.
• همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار، در صورتی که سر نشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد.