• بایگانی ها

شخص ثالث

هر شخصی که به سبب حوادث وسیله نقلیه، دچار زیان های بدنی یا مالی می شود، ثالث تلقی می گردد. به استثنای اشخاص زیر:
• بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
• کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه در حین کار و انجام وظیفه.
• همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار، در صورتی که سر نشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد.

شرایط بیمه نامه

مجموعه شرایط بیمه‌نامه که درباره اساس قرارداد، وظایف و تعهدات طرفین قرارداد استثنائات و سایر شرایط حاصل بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به موجب قانون و مقررات بیمه‌ای تنظیم می‌گردد، شرایط بیمه‌نامه نامیده می‌شود که دارای دو قسمت به شرح زیر است.
الف) شرایط عمومی بیمه‌نامه:
شرایط عمومی بیمه‌نامه به شرایطی گفته می‌شود که کاربردی عام دارد و غالباً در متن بیمه‌نامه درج می گردد و ناظر به مقررات آمره قانون بیمه بوده و طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند.
ب)‌ شرایط خصوصی بیمه‌نامه:
شرایط خصوصی بیمه‌نامه توافق‌های خاصی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار مورد موافقت قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت با شرایط عمومی بیمه‌نامه شرایط خصوصی ارجحیت دارد.

شماره اقتصادی

کد اقتصادی،شماره ای است 9 رقمی که ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارایی به منظور شناسایی و طبقه‌بندی مودیان مالیاتی به اشخاص حقیقی وحقوقی که دارای فعالیت اقتصادی هستند،اختصاص می‌یابد.