آن دسته از پوشش های بیمه ای که جزء پوشش های مکمل و تکمیل کننده پوشش‌های اصلی است و بنا به درخواست بیمه گزار (با پرداخت مبلغی اضافه تر) به تعهدات بیمه گر اضافه می شود را پوشش های تکمیلی گوییم. این دسته از پوشش ها به منظور خطرات با احتمال کم در مجموعه پوشش ها قرار می گیرند و نحوه انتخاب آنها کاملاً اختیاری است. و بعضاً تعهدات سنگینی را برای بیمه گر ایجاد می کنند.