در هر شرکت بیمه‌ای بخشی از ذخایر خسارت مربوط به تعداد ادعاهای ناشناخته خسارتهای آتیمی باشد که شرکت بابت تعهدات بیمه‌ای خود با آن روبرو است. بنابراین محاسبه و تعیین این خسارت ناشناخته یا به عبارت دیگر، خسارت معوق از اهمیت بسزائی برخوردار است. همواره وقفه ایجاد شده از زمان وقوع حادثه منجر به خسارت و ایجاد تعهد مربوط به پوشش‌های بیمهای تا زمان پرداخت و تسویه خسارت برای یک پرونده یا گروهی از پرونده های باعث ایجاد خسارت معوق می شود. بنابراین خسارت معوق تابعی از زمان ایجاد حادثه و زمان پرداخت خسارت یا زمان پرداخت خسارت دیگر است. همچنین برای شناسائی بهتر خسارت معوق، شناسائی زمان اعلام خسارت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به بازه زمانی گزارش معوق یا ماهانه بوده یا سالانه که بیشتر سالانه مد نظر است.