• بایگانی ها

Fill. پر کردن

روند تکمیل دستور مشتری برای خرید یا فروش جفت ارزی پرکردن – اجرای دستور مشتری ، خرید یا فروش جفت ارزی ، سهام یا اوراق بهادار