فرد یا موسسه ای با مهارت یا دانش خاص در زمینه ای غیر از حسابداری و حسابرسی ؛ مانند كارشناس بیمه عمر.