• بایگانی ها

Tertiary Industry Activity Index

این شاخص تغییرات خرجکرد برای خرید خدمات مختلف را میسنجد و با توجه به این مطلب که بیش از نیمی از شاغلین در بخش خدمات مشغول به کار میباشند و همچنین اینکه خرجکرد بالاتر برای دریافت خدمات نه تنها نشان دهنده سطح اشتغال بیشتر بلکه به بهبود خرجکرد مصرف کنندگان در آینده نیز منجر میگردد، روند صعودی نرخ این شاخص باعث افزایش ارزش در مقابل دیگر ارزها میگردد.

Tertiary Industry Activity Index

این شاخص تغییرات خرجکرد برای خرید خدمات مختلف را میسنجد و با توجه به این مطلب که بیش از نیمی از شاغلین در بخش خدمات مشغول به کار میباشند و همچنین اینکه خرجکرد بالاتر برای دریافت خدمات نه تنها نشان دهنده سطح اشتغال بیشتر بلکه به بهبود خرجکرد مصرف کنندگان در آینده نیز منجر میگردد، روند صعودی نرخ این شاخص باعث افزایش ارزش در مقابل دیگر ارزها میگردد.