به حسابی که پذیرنده نزد بانک دارد، اطلاق می‌شود این حساب با کد شبا شناخته‌شده و بانک از طریق آن با پذیرنده دارای حساب، تسویه انجام می‌دهد.