اوسیلاتور DP  می تواند رفتار قیمت را فیلتر نماید. این اوسیلاتور قادر است نواحی خرید یا فروش افراطی را مشخص نموده و سیگنال های خرید یا فروش مناسبی را ایجاد نماید. در نمودار زیر این اوسیلاتور و سیگنال های صادره را مشاهده می نمایید :

Detrended Price Oscillator  اوسیلاتور DP

Detrended Price Oscillator اوسیلاتور DP

 

زمانی که اوسیلاتور DP در بالای خط صفر قرار دارد، حاکی از آن است که قیمت در بالای میانگین متحرک MA  خود قرار داشته و لذا سیگنال خرید صادر می نماید. در مقابل زمانی که اوسیلاتور DP  در زیر خط صفر قرار دارد حاکی از آن است که قیمت در پایین میانگین متحرک MA خود قرار داشته و لذا سیگنال فروش صادر می نماید. به طور کلی در خصوص سیگنال های خرید و فروش شرایط زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:

سیگنال خرید :

  1. زمانی که اوسیلاتور خط صفر را به سمت بالا قطع می نماید
  2. زمانی که اوسیلاتور در ناحیه فروش افراطی قرار داشته و اوسیلاتور و قیمت هر دو خط روند نزولی خود را بشکنند.

سیگنال فروش :

  1. زمانی که اوسیلاتور خط صفر را به سمت پایین قطع می نماید
  2. زمانی که اوسیلاتور در ناحیه خرید افراطی قرار داشته و اوسیلاتور و قیمت هر دو خط روند صعودی خود را بشکنند

 

 

Related entries