• بایگانی ها

Rally بهبود قیمت

اعاده قیمت پس از یک دوره نزول : بهبود مجدد، بهبود قیمت پس از یک دوره رکود و کسادی افزایش چشمگیر قیمت اوراق بهادار، کالا یا کل بازار به دنبال یک دوره کاهش قیمت

Ratio Estimation برآورد نسبتی

یك طرح نمونه گیری برای برآورد نسبت مبلغ حسابرسی شده (صحیح) اقلام به ارزش دفتری آنها. حاصلضرب نسبت در ارزش دفتری جامعه ، برآوردی از كل مبالغ حسابرسی شده جامعه را بدست می دهد. برآورد سنتی در مواردی كه اشتباه ها ، تقریبا با ارزش دفتری متناسب است ، یك روش كاملا موثری می باشد.

Rational Behavior, رفتار عقلایی

سود حاصل از افزایش قیمت ارز که تبدیل به نقد نشده است را سود تحقق نیافته گویند؛ سود تحقق نیافته پس از نقد شدن تبدیل به سود تحقق یافبه میگردد.