گروهی از استانداردهای لازم الاجرای رفتاری مندرج در آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریكا.