• بایگانی ها

Margin Call, کال مارجین

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حالتی که میزان ضرر معاملات از حد مجاز آن بیشتر گردد؛ درخواست واریز وجه اضافی به حساب وثیقه (اعتبار) به میزانی که در مقابل حرکات نامساعد آینده قیمت پاسخگوی نیازهای اعتباری باشد.

فرض میکنیم شما حسابی با سرمایه اولیه 400 دلار دارید و کارگزار شما ضریب اهرمی 1:200 به آن اختصاص داده است. بیایید محاسبه که حداکثر مقدار پوزیشنی که با این سرمایه میتوان گرفت چقدراست؟ برای گرفتن پوزیشن 0.3 لاتی لازم است حداقل به اندازه مارجین مورد نیاز در حساب موجودی داشته باشیم.

با تقسیم مقدار پوزیشن به ضریب اهرمی ( مثلا اگر لوریچ اکانت شما 1:200 است) یعنی 200 مقدار مارجین مورد نیاز بدست میاید. درمثال فوق مقدار مارجین مورد نظر 200/30000=150 دلار خواهد بود. بنابراین در تمام مدتی که پوزیشن 0.3 لاتی باز است ، باید حداقل 150 دلار مارجین داخل اکانت باشد.

پلتفرم کارگزار جوری طراحی شده است که بطور خودکار اگر شما 250 دلار ضرر کند ( یعنی 83 پیپ) و به مارجین پوزیشن برسد ( یعنی فقط 150 دلار پول در اکانت باقی مانده باشد.) خودبخود پوزیشن شما را میبندد. یعنی پولی که بعنران مارجین پوزیشن کنار گذاشته میشود باید همیشه در اکانت حاضر باشد و اگر شما بدلیل ضرر زیاد به مارجین برسید ، پوزیشن های شما بسته شده و اصطلاحا ” کال مارجین” میشوید. کال مارجین به معنای درخواست کارگزار برای اضافه کردن به سرمایه باقی مانده است؛ یعنی پول باقی مانده شما دراکانتتان کفاف گرفتن پوزیشنی که در نظردارید را نمیکند، و باید به حساب خود مجددا پول واریز کنید. گرفتن پوزیشن ها ی با حجم زیاد با سرمایه اولیه کم ( یعنی بکاربردن ضریب اهرمی بالا) به هیچ وجه توصیه نمیشود.

Margin Requirement

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود.

مبلغ تضامنی که توسط شرکت خواسته میشود برای نگهداری پوزیشنهای باز. برای هر ابزار با اعتباری که داده میشود و با حجم پوزیشنی که باز میشود مشخص میشود.