شکاف صبحگاهی : نوعی شکاف قیمت می باشد که “شکاف آغازین یا افتتاحییه” Opening Gap  نیز نامیده می شود چرا که در نقطه آغازین یک دوره ( سشن) روزانه ظاهر می گردد. تشکیل این شکافغ ها در نمودارهای روزانه بسیار متداول است؛ حتی آنها بیشتر از شکاف های واقعی قیمت، در بازار تشکیل می گردند.…ادامه مطلب