• بایگانی ها

Initial margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله دریک بازار تجاری؛ اعتبار لازم برای یک موسسه ارزی جهت شروع خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز؛ سپرده احتیاطی مورد نیایز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی میبایست موجود باشد.

Initial margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله دریک بازار تجاری؛ اعتبار لازم برای یک موسسه ارزی جهت شروع خرید یا فروش مبلغ مشخص ارز؛ سپرده احتیاطی مورد نیاز برای ورود به یک وضعیت معاملاتی است که برای ضمانت اجرایی میایست موجود باشد.

Interest Arbitragege

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

ارزی را با ارزی دیگر تعویض کردن از طریق خرید نقد و فروش آینده و اقدام به سرمایه گذاری به منظور کسب منافع بیشتر. خرید و فروش همزمان بهره ای میتواند داخلی باشد، یعنی از ارزی به پول داخلی یک کشور، یا خارجی باشد، یعنی از پول یک کشور به ارزی دیگر. یعنی مواقع با نفروختن مبلغ بهره آینده (وعده دار) می توان نتایج بهتری کسب کرد که در این صورت ، برخی آن را دیگر “خرید و فروش همزمان” کامل تلقی نمیکنند، زیرا در صورتی که نرخ ارز بر ضد کسی که چنین میکند ، تغییر کند ، سود معامله ممکن است به ضرر منجر شود.