هر معامله ای که یک موقعیت از پیش ایجاد شده را می بندد یا خنثی می کند.