• بایگانی ها

قانون بازدهی نزولی

قاون بازدهی نزولی بیان می دارد که با افزایش نهاده های تولید ( مثلا افزایش نیروی کار )  میزان تولید همچنان افزایش می یابد ولی روند افزایشی آن با آهنگ کمتری ( شیب آرامتر، مشتق کمتر )  صورت خواهد گرفت. زمانی که با افزایش تولید مواجه هستیم ولی آهنگ افزایش تولید، کاهش یافته است یا…ادامه مطلب