• بایگانی ها

Agent bank, بانک عامل

الف- بانکی که به نمایندگی از یک بانک خارجی فعالیت میکند.

ب- در بازار اروپا به بانکی اطلاق میگردد که توسط سایر بانکهای سندیکا انتخاب میشود تا اداره امور مربوط به وام را به عهده بگیرد.