• بایگانی ها

Audit Plan طرح حسابرسی

برداشت كلی از كار حسابرسی كه در مراحل برنامه ریزی تدوین می شود. طرحهای حسابرسی معمولا مطالبی چون هدفهای كار ، نوع و ماهیت كارهایی كه باید انجام شود ، جدول زمان بندی كارهای عمده حسابرسی و تكمیل كار ، و برنامه تامین نیروی انسانی لازم را در بر می گیرد.

Audit Plan طرح حسابرسی

برداشت كلی از كار حسابرسی كه در مراحل برنامه ریزی تدوین می شود. طرحهای حسابرسی معمولا مطالبی چون هدفهای كار ، نوع و ماهیت كارهایی كه باید انجام شود ، جدول زمان بندی كارهای عمده حسابرسی و تكمیل كار ، و برنامه تامین نیروی انسانی لازم را در بر می گیرد.

Audit Program برنامه حسابرسی

فهرست تفصیلی و مشروح روشهای رسیدگی خاصی كه باید در طول یك كار حسابرسی انجام شود. برنامه های حسابرسی مبنای تقسیم كار و زمان بندی آن و تعیین كارهای باقیمانده را فراهم می آورد. برنامه های حسابرسی ، برای هر كار حسابرسی ، متناسب می شود.

Audit حسابرسی

یك رسیدگی به یا پی جویی یك مجموعه صورتهای مالی ، مدارك حسابداری و سایر شواهد پشتوانه ، اعم از داخل و خارج از شركت صاحبكار ، توسط حسابرسان مستقل.

Auditors Standard Report گزارش استاندارد حسابرسان

مدركی بسیار صریح كه برای بیان دقیق ویژگیها و حدود مسئولیت پذیرفته شده توسط حسابرسان طراحی شده است ؛ شكل استاندارد آن از یك بند مقدمه ، یك بند دامنه رسیدگی و یك بند اظهار نظر تشكیل می شود كه صورتهای مالی اساسی را در بر می گیرد.