• بایگانی ها

Dirty Float

سیستم تعیین نرخ ارز کنترل شده، شناور بودن یک ارز در زمانی که نرخ ها از طریق دخالت سازمان های مالی کنترل می شوند. نوعی نظام تعیین نرخ ارز که در آن نرخ ارز تثبیت شده نیست، بلکه در کنترل بانک مرکزی است و بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره و در پی آن جذب…ادامه مطلب

Discount Rate, نرخ تنزیل

میزان تنزیل ؛ الف: اندازه بهره ای است که بانک ها بر برات و سفته هنگام خرید انها اعمال میکنند.

ب: نرخ بهره وام های کوتاه مدتی که بانک ذخیره فدرال بدون واسطه و به طور مستقیم به بانک های تحت پوشش خود پرداخت میکنند.