سیستم تعیین نرخ ارز کنترل شده، شناور بودن یک ارز در زمانی که نرخ ها از طریق دخالت سازمان های مالی کنترل می شوند. نوعی نظام تعیین نرخ ارز که در آن نرخ ارز تثبیت شده نیست، بلکه در کنترل بانک مرکزی است و بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره و در پی آن جذب یا دفع جریان سرمایه می کوشد تا از نوسانات مفرط نرخ ارز جلوگیری کند. این سیستم برخلاف سیستم شناوری خالص است زیرا در سیستم شناوری خالص نرخ ارز را فقط بازار و بورس بازی های آن تعیین می کنند و بانک مرکزی هیچ نوع دخالتی در این زمینه ندارد.

Related entries