• بایگانی ها

Adverse Opinion نظر مردود

نظر ارائه شده توسط حسابرسان حاكی از این كه صورتهای مالی مورد رسیدگی آنان وضعیت مالی ، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری به نحو مطلوب نشان نمی دهد.

Analytical Procedures روشهای تحلیلی

آزمونهای محتوایی كه اطلاعات مالی سال جاری را با اطلاعات مالی سال قبل ، بودجه ها ، سایر اطلاعات غیر مالی یا متوسطهای صنعت مقایسه می كند. روشهای تحلیلی از لحاظ مقاصد برنامه ریزی ، حسابرسان را در كسب شناخت از فعالیتهای صاحبكار ، تشخیص مبالغی از صورتهای مالی كه به نظر می رسد تحت تاثیر اشتباهات یا تخلفات یا سایر مسائل بالقوه است یاری می رساند.

Analytical Prodecures روشهای تحلیلی

ارزیابی اطلاعات مالی از راه مطالعه روابط احتمالی بین اطلاعات مالی و هم غیر مالی ، نمونه هایی از روشهای تحلیلی رایج شامل مقایسه اطلاعات مالی دوره جاری با اطلاعات مشابه دوره های قبل ، با شاخصهای صنعت ، با موارد پیش بینی شده (بودجه) و با اطلاعات غیر مالی است.

Attest Function نقش اعتباردهی

نقش اصلی حسابرس مستقل ، یعنی اعتبار دادن به اطلاعات (معمولا صورتهای مالی) كه عبارت باشد از ، گواهی دادن از قابلیت اتكاء و مطلوب بودن آن. اظهار نظر مستقل حسابرس ، اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد.

Audit Committee كمیته حسابرسی

كمیته ای از هیت مدیره كه حسابرسان مستقل را منصوب می كند ، یافته های حسابرسی را بررسی می كند ، بر فعالیتهای كاركنان حسابرسی داخلی نظارت می كند و در هر اختلافی بین مدیریت و حسابرسان مستقل اجازه می دهد در واحدهای مورد رسیدگی خود منافع مالی غیر مستقیم داشته باشند ، به این شرط كه سرمایه گذاری حسابرسان نسبت به ارزش ویژه آنان با اهمیت نباشد. با مسئولیت برقراری تماس با حسابرسان داخلی و مستقل شركت.