• اوراق مشارکت برای طرح یا طرح هایی مشخص منتشر می شود حال آنکه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد
  • به اوراق مشارکت سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد و سود قطعی آن در پایان طرح و یا در سررسید اوراق مشارکت از محل سود قطعی طرح تعیین و ما به التفاوت پرداخت می شود، در صورتی که در اوراق قرضه اعطای چنین سودی معمول نیست
  • ناشران اوراق مشارکت باید در مقاطعی از زمان وضعیت مالی و عملکرد اجرای طر موضوع اوراق مشارکت را گزارش کنند
  • بازپرداخت اصل و پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت حسب مورد توسط دولت ( در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی ) یا توسط بانک عامل ( در مورد سایر انواع مشارکت ) تضمین می شود و به این ترتیب خطر نکول در مورد هیچ یک از انواع آن وجود ندارد، در حالی که این خطر در مورد اوراق قرضه شرکت ها وجود دارد

 

Related entries