• بایگانی ها

NAV

واژه NAV از مخفف‌سازی عبارت «Net Asset Value» به دست آمده و معادل فارسی آن «خالص ارزش دارایی‌‌ها» است؛ به عبارت دیگر NAV ارزش روز دارایی‌های شرکت را پس از کسر بدهی‌ها نشان می‌ دهد. از تقسیم NAV بر تعداد سهام یک شرکت، «خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم» به دست می‌آید که استفاده از آن رواج بیشتری دارد.

Net position

مبلغ ارز خریداری شده یا فروخته شده که هنوز با معاملات متقابل جبران نشده است.

Net Worth, ارزش خالص

ارزش و قیمت دارایی و موجودی منهای بدهی ها؛ ارزش کل درایی های یک فرد مشتمل بر خانه ، سهام ، اوراق قرضه، موجودی ارزهای خارجی و سایر اوراق بهادار او منهای بدهی های عمده ای که دارد. وام های رهنی و دیگر وام ها جز بدهی های عمده هستند.

Non-Directionally Action, حرکت بدون جهت یا نوسانی

حرکت ND.A همانند حرکت جهت دار (D.a) از مجموعه ای تک موج ها ساخته می شود اما برعکس آن موجب یک حالت رکود و بی حرکتی در بازار می شود. نخستین تک موج یک حرکت ND.A همواره بیش از تراز 61 درصد حرکت خود را بازگشت نماید. ضمن اینکه تمام فازهای یک حرکت ND.A زمانی پایان می یابد که قیمت از محدوده محصور شده حرکت ND.A فراتر رود. این پیش روی میتواند تا تراز 161/8 درصدی محدوده ND.A یا حتی بیشتر صورت پذیرد.

Nostro Account

حساب مالی یک بانک در بانک یک کشور خارجی: حساب جاری ارزی که یک بانک در بانک خارجی دارد. با استفاده از این حساب میتوان بر حسب واحد پول کشوری که بانک در آن مستقر است پول واریز یا برداشت کرد و همچنین از این حساب برای انجام معاملاتی استفاده میشود که تسویه آن بر حسب واحد پول کشور مزبور است.