• بایگانی ها

واحدهای سرمایه گذاری باطل شده

واحدهای سرمایه گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه گذاری صندوق که از زمان شروع پذیره نویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.