بخش واحدی از تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان، روستا،مزرعه و مکان همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.