• بایگانی ها

Bond, اوراق قرضه

نوعی اوراق بهادار که دولت ، شرکتها و سایر شخصیت های حقوقی و حقیقی طبع و نشر نموده و در ازای پول نقد در اختیار سرمایه گذاران و موسسات وام دهنده قرار دهند و تا زمان سررسید آنها باید به خریداران بهره بپردازد.

Booked

ثبت قرارداد در خارج از کشوری که در آن درباره قرارداد مذاکره صورت گرفته است.