الگوی پیشرو رونددار ( جهت دار) Trending Impulse. در این نوع موج پیشرو ، هیچ قسمتی از موج چهارم نمی تواند به محدوده قیمتی موج دوم یا به عبارتی انتهای موج اول وارد شود. این شرط یکی از مهمترین وجوه تمایز امواج پیشرو روند دار از پیشرو انتهایی Terminal Impluse  یا الگوی اصلاحی محسوب می شود. همچنین در این الگو ، هرگز موج دوم 100 درصد موج اول رابازگشت نمی نماید یا به عبارتی  هرگز  به ابتدای موج  نخست نمی رسد. ساختار این الگو به صورت 5-3-5-3-5 می باشد

 

Trending Impulse

Trending Impulse

 

پس از اینکه یک الگوی پیشرو جهت دار پایان پذیرفت، نبایستی حرکت به صورت کامل تصحیح گردد مگر آنکه آن موج 5 یا موج c از یک الگوی بزرگتر باشد. اگر الگوی پیشرو جهت دار ، موج a یا موج 1 یا موج 3 از یک الگوی بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت نبایستی بیش از 61/8 درصد موج پیشرو بازگشت نماید.

اگر تصحیح الگوی پیشرو قبلی فراتر از تراز 61/8 درصدی صورت پذیرد و الگوی پیشرو قبلی ، موج 1 از درجه برگتر بعدی باشد، انتظار داشته باشید که یک موج 2 پیچیده نسبت به موج 1 دارای موج c  شکست خورده تشکیل گردد.

اگر الگوی پیشرو خاتمه یافته ، موج سوم از الگوی بزرگتر باشد و این موج به وسیله موج 4 و اندکی بیش از تراز 61/8 درصدی تصحیح گردد، بایستی منتظر تشکیل یک موج 5 شکست خورده باشید.

Related entries