عبارت است از از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده، که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه، به تشخیص پزشک، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی بازمی دارد