• بایگانی ها

نسبت جاری

این نسبت نشاندهنده توانایی بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت شرکت از محل دارایی های جاری است. بالاتر بودن این نسبت نشان دهنده وضعیت نقدینگی بهتری است. نسبت جاری بین 1 و 2 را معمولا به عنوان علامتی از وضعیت مطلوب نقدینگی شرکت می دانند. نسبت جاری 2 بدین معنی است که شرکت توانایی پرداخت دو برابر بدهی های کوتاه مدت خود را از محل دارایی های جاری دارد

نسبت در آمد به دارایی

این نسبت عبارت است از سود پس از کسر ما لیات (PAT) منهای سود تقسیم شده سهام ممتاز (سهام با حق تقدم) تقسیم بر مجموع دارایی سهام عادی و ذخایر. این نسبت نشان می دهد که شرکت تا چه حد از سرمایه خود به گونه سود آور استفاده کرده است.

نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش

این نسبت برابر است با سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر فروش خالص ضرب در 100. این نسبت شاخص مناسبی برای نشان دادن کارایی شرکت است. اگر در مقایسه باسال های گذشته این نسبت کاهش یابد، بدین معناست که هزینه های شرکت بالا رفته یا فروش آن کاهش یافته است. اگر این نسبت افزایش یابد بدین معناست که هزینه های شرکت نسبت به فروش کاهش یافته و یا فروش افزایش یافته است.

نسبت قیمت (سهام) به درآمد

نسبت قیمت-درآمد (یا نسبتP/E) نسبت قیمت به درآمد یک سهم شرکت را نشان می دهد. اگر نسبت P/E شرکت در سطح ثابت درآمد بیش از P/E شرکت دیگر باشد یعنی انتظار بازار این است که درآمد شرکت اول در آینده نسبت به شرکت دوم بیشتر شود.

نسبت نقدینگی

نسبت نقدینگی برابر است با وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش در بازار به تعهدات و بدهی های جاری شرکت. این نسبت سرعت پرداخت دیون شرکت به بستانکاران را نشان می دهد.

نسبت های فعالیت

شامل : دوره وصول مطالبات ، دوره پرداخت بدهی ها،دوره گردش موجودی کالا ( میانگین سنی کالا) ، چرخه عملیاتی خالص ( چرخه وجه نقد ) ، چرخه عملیاتی، نسبت گردش دارایی

نسبت های مالی

نسبت ارزش های به دست آمده از صورت های مالی شرکت که برای بررسی سلامت شرکت و قیمت سهام آن به کار می رود. در میان نسبت های مالی، نسبت جاری، نسبتp/E، نسبت درآمد به دارایی، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش و نسبت آنی از مهم ترین نسبت ها هستند. ارقام حسابداری که ما را در رسیدن به این نسبت ها کمک می کنند، عبارتند از: ارزش دفتری، پوشش سود سهام، محصول فعلی، EPS و تغییر پذیری.