یك طرح نمونه گیری برای بر آورد متوسط تفاضل بین مبالغ حسابرسی شده (صحیح) اقلام یك جامعه و ارزش دفتری آنها. برآورد تفاضلی در مواردی كه اختلافها تقریبا متناسب با ارزش دفتری نیست ، به جای برآورد نسبتی بكار می رود.