• بایگانی ها

Local

به معامله گر اوراق بهاداری اطلاق میشود که معمولا با سرمایه خودش، معاملات ارزی و سهامی را انجام میدهد.

Long

به پوزیشنی گفته میشود که در آن یک جفت ارزی خریداری گردد؛ در چنین پوزیشنی در واقع ارز پایه خریداری میشود.

Long Hedge

خرید یک قراراداد آتی یا خرید یک قرارداد اختیار خرید به منظور جبران خسارت احتمالی ناشی از معامله فروشی که انجام شده است. افزایش قیمت کالا ، ارز و اوراق بهادار فروخته شده عامل اصلی خسارت مذکوراست.

Long/Short, خرید/فروش جفت ارز

وقتی معامله گری جفت ارزی را میخرد درای “پوزیشن لانگ” است ووقتی ارزی را میفروشد دارای “پوزیشن شورت” است. برای مثال وقتی معامله گری جفت ارز EUR/USD را میخرد در اصطلاح دارد EUR را لاتگ و USD را شورت میکند. حال اگر برعکس تصمیم بگیرد که جفت ارز EUR/USD را بفروشد اصطلاحا دارد EUR را شورت و USD را لانگ میکند.