تنظیم تاریخ انقضا که برای هر قراردادی قابل اجرا باشد