• بایگانی ها

At best

دستور خرید یا فروش به بهترین نرخ ممکن به عامل معامله

At Par Forward Spread

هنگامیکه قیمت توافق شده در معامله پیش فروش با نرخ جاری بازار برابر شود.

Attest Function نقش اعتباردهی

نقش اصلی حسابرس مستقل ، یعنی اعتبار دادن به اطلاعات (معمولا صورتهای مالی) كه عبارت باشد از ، گواهی دادن از قابلیت اتكاء و مطلوب بودن آن. اظهار نظر مستقل حسابرس ، اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد.