• بایگانی ها

Ask (Offer

پیشنهاد فروش (عرضه)، قیمتی که فروشنده مایل به فروش است، قیمتی که یک شرکت تبادلات ارزی مشتاق است در آن نرخ اقدام به فروش ارز کند. اصطلاحات ask rate, ask price, ask نیز به همین معنی هستند.

Ask Size

تعداد لات هایی که برای فروش در قیمت پیشنهادی ارائه میشود.

Asset Allocation

تقسیم سرمایه در میان چند بازار به منظور گسترش دامنه فعالیت یا کسب حداکثر درآمد

Asset Swap, معاوضه دارایی ها

معاوضه یک دارایی با دارایی دیگر بمنظور دست یافتن به سودی مطلوبتر و مطمئن تر. یک نمونه از آن تعویض یک دارایی با سود ثابت یا تضمین شده با دارایی دیگری است که دارای سود ثابت یا تضمین شده نیست ولی میزان سود بالاتر است.

Asset, داریی ها

به مجموع دارائیهای نقدی یا غیر نقدی یک شخص یا مؤسسه گفته میشود. در اصطلاح بازار ارز به مفهوم حق دریافت مبلغی ارز از یک طرف معامله چه در ارتباط با بستانکاری ترازنامه (مثلا یک وام) و چه در زمانی مشخص در آینده در ارتباط با معامله جفت نشده(Unmatched) نقد و یا وعده ای میباشد.

Assets, دارایی

دارایی در تجارت یعنی کلیه سهام های مورد خرید و فروش ، پول نقد و کلیه اموال قابل دسترس یک فرد یا یک شرکت.