• بایگانی ها

Agent bank, بانک عامل

الف- بانکی که به نمایندگی از یک بانک خارجی فعالیت میکند.

ب- در بازار اروپا به بانکی اطلاق میگردد که توسط سایر بانکهای سندیکا انتخاب میشود تا اداره امور مربوط به وام را به عهده بگیرد.

Aggresor

تریدری که بر اساس قیمت فعلی بازار معامله میکند.

Agio, تفاوت قیمت چند ارز

کارمزد قیمت و تفاوت قیمت ارزها ، همچنین به مفهوم هزینه ای که برای تبدیل اوراق بهادار به پول نقد یا تبدیل یک پول ضعیف به پولی قوی پرداخت میشود به کار میرود.