• بایگانی ها

short candles شمع های کوتاه

شمع های کوتاه Short Candles

در مقابل این شمع ها شمع های بلند Long Candles وجود دارد. توجه شود که این سیستم نامگذاری بر اساس طول بدنه انجام شده و به قیمت بالایی و پایینی یعنی سایه ها کاری ندارد.

Short Sale

فروش ارزی در زمان انجام معامله ، متعلق به فروشنده نیست و به این امید صورت میگیرد که قیمت آن کاهش یابد و با خرید مجدد آن به قیمت نازلتر، سود حاصل شود.

Short Squeeze, فشار خرید

وضعیتی که درآن قیمت سهام / ارز فروخته شده افزایش یابد و فروشندگان برای پرهیز از ضرر بیشتر اقدام به خرید مجدد همان سهام / ارز نمایند.