نمایش تصویری یك سیستم یا یك سری روش كه در آن هر روش به ترتیب و در جای خود نشان داده می شود. نمودگر سیستم ، متداولترین روش ثبت سیستم كنترل داخلی در كاربرگهای حسابرسی است.