سرمایه گذاری مستقیم خارجی: سرمایه گذاری در اقتصاد سایر کشورها به منظور دستیابی به سودی پایدار.