تحریف حقایق با اهمیت توسط شخصی كه می داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی با بی توجهی كامل نسبت به صحت یا سقم آن با قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه كه طرف مقابل زیان ببیند.