• بایگانی ها

Face Value

ارزش اسمی، ارزش ظاهری: قیمتی است که برای اوراق بهادار تعیین گردیده و بر روی خود اوراق مندرج است.

Fast Market

حرکت سریع در بازار به دلیل اشتیاق شدید خریداران و یا فروشندگان. در چنین شرایطی سطوح قیمت می توانند حذف شوند و پیشنهاد قیمتهای خرید ممکن است به قدری سریع اتفاق بیافتد که همه آنها را نتوان اعلام کرد.