نرخ بهره وجوه فدرال ، این نرخ بهره کوتاه مدت به شدت مورد توجه است زیرا چشم نداز وضعیت ذخیره پول کشور را نشان می دهد