• بایگانی ها

Series

به تمام اختیار معامله هایی گفته میشود که دارای قیمت توافق شده و تاریخ سررسید یکسان هستند.

Service Auditors Review ( of a Computer Service Centre ) بررسی حسابرسان مركز خدمات كامپیوتر

بررسی و گزارش حسابرسان مستقل نسبت به كنترلهای داخلی در یك مركز خدمات كامپیوتری . حسابرسان دیگر به منظور ارزیابی كنترلهای داخلی مربوط به پردازش اطلاعاتی كه برای صاحبكار آن تهیه می شود از این گزارش استفاده می كنند.