فرفره ، شمع هایی با یک سایه بلند بالایی ، یک سایه بلند پایینی  و یک بنده کوچک اصلی ، دوک یا فرفره نامیده می شوند. که تشکیل آن حاکی از تردید و بی تصمیمی معامله گران می باشد. بدنه اصلی کوچک چه خالی چه تو پر ، حرکت مختصر قیمت از نقطه آغازین تا پایانی را نشان می دهد و سایه ها حاکی از آن است که هم خریداران و هم فروشندگان در طی دوره فعال بوده اند. علی رغم اینکه بازار با تغییرات اندکی باز و بسته شده است لیکن قیمت ها به طور مشخصی در همان زمان بالا و پایین رفته اند . هیچ یک از فروشندگان و خریداران نتوانسته اند بر دیگری غالب شوند، در نتیجه رقابت بین آنها با مساوی خاتمه یافته است.

spining tops  koma  دوک فرفره

spining tops koma دوک فرفره

معمولا بعد از یک دوره افزایش قیمت یا یک شمع سفید بلند، ظهور یک دوک نشانگر تضعیف حالت صعودی و یک تغییر بالقوه یا توقف در روند افزایشی قیمت می باشد و در مقابل بعد از یک دوره کاهش قیمت یا یک شمع سیاه بلند ، ظهور یک دوک نشانگر تضعیف حالت نزولی و یک تغییر بالقوه یا توقف در روند کاهشی قیمت می باشد.

Related entries