• بایگانی ها

ذیحساب- عامل خزانه :(Treasury Officer)

مأموری است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود

ذینفع

ذینفع، (به انگلیسی: Beneficiary) یک شخص حقیقی یا اشخاصی که بعنوان ذینفع از سرمایه بیمه، مستمری یا غرامت بیمه توسط بیمه‌گذار، در زمان حیات او تعیین می‌شوند و بیمه‌گر متعهد به اجرای این ترتیب یا وصیت‌نامه بیمه‌گذار است.