• بایگانی ها

Qualified Opinion نظر مشروط

شكل مناسبی از گزارش حسابرسی برای مواردی كه محدودیتی در دامنه رسیدگی وجود دارد یا صورتهای مالی ، انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری دارد كه اهمیت آن تذكر در گزارش حسابرسان را ایجاب می كند اما آنقدر با اهمیت نیست كه اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر ضرورت یابد.