• بایگانی ها

Zero Coupon Bond

اسناد قرضه بدون بهره ؛ این اسناد با قیمتی بسیار نازلتر از قیمت اصلی واگذار می شود و گرچه در طی دوره دوام آن بهره ای به آن تعلق نمی گیرد ولی در موعد سررسید آن که بیشتر از 10 سال است دارنده سهام چندین برابر قیمت خرید وجه دریاف می کند.

ZEW Economic Sentiment

شاخص وضعیت اقتصادی زد ایی دبلیو. این شاخص تمایلات و نظر شرکتهای سرمایه گذاری را در مورد اقتصاد منطقه یورو جویا و توسط تغییرات عددی منتشر میکند. این شاخص بواسطه کسر درصد شرکتهای سرمایه گذاری که نسبت به رشد اوضاع اقتصادی در طی شش ماه آینده خوشبین میباشند از شرکتهایی که در این رابطه بدبین میباشند تهیه و تنظیم میگردد و افزایش نرخ این شلخص اغلب تاثیر مثبتی بر یورو میگذارد.