• بایگانی ها

Yard

اصطلاحی که در صنعت ارز بکار میرود و به معنی میلیلرد است.

Yield Curve, منحنی سود

منحنی بازده نشان دهنده تغییرات میزان بازده بر اساس تاریخ سررسید سند مالی. این نمودار که اساسا برای معاملات اوراق قرضه ایجاد شده اکنون برای همه انواع اوراق بهادار بکار میرود. رابطه بین نرخ بهره و زمان سررسید اوراق بهادار که بصورت نمودار که بصورت نمودار نمایش داده میشود. منحنی بازده اوراق خزانه داری آمریکا ار مهمترین منحنی های بازده هستند.

Yield،بازده

سود سالانه حاصل از یک سرمایه گذاری که معمولا بصورت درصدی از کل مبلغ سرمایه گذاری شده بیان میشود.