• بایگانی ها

Rally بهبود قیمت

اعاده قیمت پس از یک دوره نزول : بهبود مجدد، بهبود قیمت پس از یک دوره رکود و کسادی افزایش چشمگیر قیمت اوراق بهادار، کالا یا کل بازار به دنبال یک دوره کاهش قیمت

Ratio Estimation برآورد نسبتی

یك طرح نمونه گیری برای برآورد نسبت مبلغ حسابرسی شده (صحیح) اقلام به ارزش دفتری آنها. حاصلضرب نسبت در ارزش دفتری جامعه ، برآوردی از كل مبالغ حسابرسی شده جامعه را بدست می دهد. برآورد سنتی در مواردی كه اشتباه ها ، تقریبا با ارزش دفتری متناسب است ، یك روش كاملا موثری می باشد.

Rational Behavior, رفتار عقلایی

سود حاصل از افزایش قیمت ارز که تبدیل به نقد نشده است را سود تحقق نیافته گویند؛ سود تحقق نیافته پس از نقد شدن تبدیل به سود تحقق یافبه میگردد.

Registration Statement تقاضای پذیرش

مجموعه ای از مدارك شامل صورتهای مالی حسابرسی شده كه شركتهای مایل به عرضه اوراق بهادار خود به عموم باید به كمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه دهند. قانون اوراق بهادار 1933 جبران خسارت خریداران اوراق بهادار را كه از تحریف با اهمیت در تقاضای پذیرش ناشی می شود مقرر داشته است.

Reinhard Selten رینهارد زلتن

ملیت : آلمان   –   قرن : 20 منبع : کتاب جوایز نوبل اقتصاد Reinhard Selten متولّد 1930 سلتن در سال 1994به همراه جان نَش و جان هارساني به خاطر ” تجزيه و تحليل هاي پيشگامانه تعادل در نظريه بازي هاي غيرمشارکتي “، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. وي در برسلاو متولد شد. در طول…ادامه مطلب

Reportable Conditions شرایط قابل گزارش

مطلبی كه به نظر حسابرس می رسد و نشانه نارسایی جدی در طراحی یا نحوه اعمال ساختار كنترل داخلی است و می تواند بر توانایی شركت برای ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش صحیح و مناسب اطلاعات مالی، اثر نامطلوبی بگذارد.