• بایگانی ها

یاداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

تمامی اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی را نمی توان در متن صورت های مالی ارائه کرد.به همین دلیل واحد تجاری،برخی از اطلاعات را در قالب یاداشت های توضیحی صورت های مالی که جز لاینفک صورت های مالی است افشا می کند یاداشت های توضیحی بخش مهمی از صورت های مالی است زیرا تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب برخی از وضعیت ها و رویدادهای خاص است

یارانه

یارانه یا سوبسید (به انگلیسی: Subsidy) شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود؛ و یا به عبارت دیگر اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده می‌شود جهت افزایش رفاه عمومی جامعه.

یونیدو

یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (به انگلیسی: The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)) یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که مقر آن در وین می‌باشد. هدف اصلی این سازمان ارتقا و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین‌المللی می‌باشد.

یونیدو

یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (به انگلیسی: The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)) یک سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که مقر آن در وین می‌باشد. هدف اصلی این سازمان ارتقا و تسریع توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین‌المللی می‌باشد.