یك عمل غیر قانونی در بازاریابی كه در آن از یك قیمت خاص تبلیغ و اعلام شده برای كشاندن مشتریان به داخل فروشگاه با قصد تغییر نظر آنها در جهت خرید اقلام با قیمت بالاتر استفاده می‌شود.